Regulamin newslettera

Cześć! Na tej stronie znajdziesz regulamin newslettera. Ma on zastosowanie do wszystkich moich witryn i usług, które się do niego odnoszą.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem newslettera jest Fundacja Firma dla Każdego z siedzibą w Warszawie (00-660 Warszawa) przy ul. Lwowska 5\15, wpisana do Rejestru Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000569410, NIP: 5252625624, REGON: 362170026 oraz wyodrębniona w ramach Fundacji zorganizowana część przedsiębiorstwa reprezentowana przez Martę Kukłę (współadministratorzy danych osobowych).
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem newslettera są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 3. Za pośrednictwem kursy.szufladamart.pl oraz szufladamart.pl oraz ich podstron świadczę usługi elektroniczne, w tym Newsletter. Umożliwiam każdemu Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi.

II DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie lub jego podstronach umożliwiający zapis do usługi Newsletter. 
 2. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przeze mnie na rzecz Użytkownika, który dokonał aktywnego zapisu na listę Subskrybentów za pośrednictwem Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu lub na dedykowanej stronie zapisu do usługi Newsletter.
 3. Materiały – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym informacje udostępniane w zamian za zapis do Newslettera lub dane wytwarzane lub dostarczane w trakcie świadczenia usługi newsletter; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta. 
 4. Subskrybent – Użytkownik, który wyraził chęć korzystania z usługi Newsletter i wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 5. Płatność danymi – udostępnienie danych osobowych w zamian za dostarczenie materiałów.
 6. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest zobowiązany zapłacić za produkt, a w odniesieniu do produktu cyfrowego – także cyfrowe odwzorowanie wartości; cena w rozumieniu art. 2 pkt 5h Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Regulamin newslettera – niniejszy dokument.
 8. Serwis – strona internetowa pod adresem www.szufladamart.pl, kursy.szufladamart.pl oraz wszystkie ich podstrony.
 9. Usługobiorca – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis korzystająca z usługi Newsletter.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem Serwisu, innego dedykowanego interfejsu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na warunkach określonych w regulaminie sprzedaży.
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

III OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

 1. Zasady korzystania z usług innych niż Newsletter opisano w regulaminie sprzedaży.
 2. Dane kontaktowe: kontakt@szufladamart.pl, 606508552.
 3. Informacje podane w Serwisie na temat Newslettera nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu udostępniam Regulamin newslettera w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu oraz każdorazowo przy formularzu zapisu na Newsletter. 

IV WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Możesz korzystać z Newslettera w sposób zgodny z Regulaminem newslettera, z prawem i dobrymi
  obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
  trzecich.
 2. Korzystanie z Serwisu, w tym zapisanie się do usługi Newsletter, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Ciebie minimalnych wymagań technicznych:
  2.1 dostęp do poczty elektronicznej:
  2.2 przeglądarka internetowa,
  2.3. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

V UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

 1. Możesz zawrzeć ze mną umowę o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której będziesz zobowiązany dokonać płatności danymi lub uiścić cenę. 
 2. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi odbywa się na zasadach określonych w pkt 6 Regulaminu newslettera.
 3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za cenę odbywa się na zasadach określonych w pkt 7 Regulaminu newslettera — Umowa o dostarczenie treści cyfrowej w zamian za cenę.

VI USŁUGA NEWSLETTER

 1. Świadczymy usługę elektroniczną w postaci usługi Newslettera, która polega na kierowaniu do Użytkowników zapisanych na listę Subskrybentów informacji handlowych i marketingowych, w tym artykułów blogowych, treści wpisów w mediach społecznościowych, informacji o produktach i usługach, a także o specjalnych ofertach rabatowych, czy wydarzeniach lub szkoleniach za pośrednictwem komunikacji e-mail.
 2. W celu rozpoczęcia świadczeniu usługi Newsletter, czyli dodania adresu e-mail do listy Subskrybentów, zostaniesz poproszony o uzupełnienie Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu i podanie imienia oraz adresu e- mail oraz potwierdzenie zapisu przez wciśnięcie przycisku z z określoną akcją do działania albo dokonania zakupu na Serwisie i zaakceptowania regulaminu checkboxem podczas składania zamówienia.
 3. Potwierdzenie zapisu oznacza, że wyrażasz zgodę na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez Nas telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z ustawą – prawo telekomunikacyjne. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu na listę Subskrybentów oraz wysyłki Newslettera. Brak zgody powoduje, że usługa Newsletter nie będzie mogła być świadczona. W każdej chwili możesz wycofać udzielone zgody, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter. Z chwilą skutecznego zapisu na listę Subskrybentów dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi. 
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Umowa o świadczenie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Usługa Newsletter jest objęta Naszymi prawami autorskimi i innymi prawami pokrewnymi. 
 8. Zastrzegam sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera poinformuję Cię za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter.

VII UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH W ZAMIAN ZA CENĘ

 1. Jeżeli nie chcesz zawierać umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi, to masz możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której będziesz zobowiązany do uiszczenia ceny.  
 2. Istnieje możliwość dokonania zakupu Materiałów w zamian za cenę poprzez złożenie Zamówienia drogą mailową pod adresem: kontakt@szufladamart.pl
 3. W celu złożenia Zamówienia musisz podać dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia, tj.: 1) imię, 2) nazwisko, 3) ulica (osiedle), 4) kod pocztowy, 5) miasto, 6) adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta dodatkowo: 7) firmę przedsiębiorstwa oraz numer NIP. 
 4. W odpowiedzi na złożone Zamówienie przedstawię Ci regulamin sprzedaży, wystawię fakturę VAT do opłacenia lub udostępnię dedykowany interfejs w celu finalizacji Zamówienia.

VIII WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Newslettera:
  1.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Newslettera o charakterze ciągłym
  i bezterminowym,
  1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
  przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na adres: pomoc@szufladamart.pl lub poprzez skorzystanie z linka wypisania się z Newslettera (umieszczanego najczęściej w stopce maila Newslettera).
  1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Newslettera o charakterze
  ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w
  szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym
  wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego
  terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia
  woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  1.4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Newslettera w
  każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu newslettera nie ogranicza Twoich praw, w tym praw osób o statusie konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu newslettera o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie newslettera zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.