POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

WWW.SZUFLADAMART.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.kursy.szufladamart.pl jest Fundacja Firma dla Każdego z siedzibą w Warszawie (00-660 Warszawa) przy ul. Lwowska 5\15, wpisana do Rejestru Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000569410, NIP: 5252625624, REGON: 362170026 oraz wyodrębniona w ramach Fundacji zorganizowana część przedsiębiorstwa reprezentowana przez Martę Kukłę (współadministratorzy danych osobowych).
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy
  rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego
  www.kursy.szufladamart.pl

§ 2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe
  Usługobiorców Sklepu www.kursy.szufladamart.pl w przypadku:
  1.1. rejestracji Konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym
  Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi
  drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu),
  1.2. składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6
  ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy sprzedaży),
  1.3. zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
  Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  a) RODO,
  1.4. skorzystania z Systemu Opinii, w celu poznania zdania Klientów na temat dostępnych w
  Sklepie Produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes
  przedsiębiorcy).
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Usługobiorca podaje, w przypadku:
  2.1. Konta: imię i nazwisko, login, adres, adres e-mail,
  2.2. Zamówienia: imię i nazwisko, NIP, adres e-mail, numer telefonu,
  2.3. Newsletter: imię i nazwisko, adres e-mail,
  2.4. System Opinii: imię i nazwisko, login.
 3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są
  przez Administratora:
  3.1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest
  to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi
  przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia
  wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  3.2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie
  zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi
  przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone
  wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności:
  adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu,
  nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być
  przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub
  wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w
  związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym
  kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.
 6. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach
  i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie.
  Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
  ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
  oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
  dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  8.1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  8.2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  8.3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
  przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż
  jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta
  Administrator przy prowadzeniu Sklepu, a w szczególności do:
  1.1. dostawców systemów płatności,
  1.2. biura księgowego,
  1.3. hostingodawcy,
  1.4. dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,
  1.5. podmiotów zapewniających system mailingowy,
  1.6. dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego.
 2. Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane
  osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom
  Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające)
  albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 3. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego (EOG), z zastrzeżeniem §5 pkt 5 oraz §6 Polityki Prywatności.

§ 4

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:
  2.1. Dostęp do danych – art. 15 RODO.
  2.2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO
  2.3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  2.4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  2.5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  2.6. Sprzeciw – art. 21 RODO
  2.7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail
  na adres: pomoc@szufladamart.pl
 4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw,
  Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż
  w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania
  lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je
  w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od
  otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba,
  której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5


PLIKI “COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie
  internetowej Sklepu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
  funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk
  odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
  3.1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
  końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  3.2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas
  określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji
  Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze
  strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany
  oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie
  rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk
  korzystania ze strony.
 5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych
  danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator
  cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA).
 6. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć
  Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze
  Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie
  pozostawania na danej stronie.
 7. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
  komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o
  możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania
  (przeglądarki internetowej).

§ 6

USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA W SKLEPIE

 1. W Sklepie wykorzystywane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów
  społecznościowych. Wyświetlając stronę internetową www.kursy.szufladamart.pl, zawierającą
  taką wtyczkę, przeglądarka Usługobiorcy nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami
  Facebook, Instagram, TikTok oraz YouTube.
 2. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki
  Usługobiorcy i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji, usługodawcy otrzymują informację, że
  przeglądarka Usługobiorcy wyświetliła stronę www.kursy.szufladamart.pl, nawet jeśli
  Usługobiorca nie posiada profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany.
  Taka informacja (wraz z adresem IP Usługobiorcy) jest przesyłana przez przeglądarkę
  bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam
  przechowywana.
 3. Jeśli Usługobiorca zaloguje się do jednego z powyższych serwisów społecznościowych, to
  usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie
  www.kursy.szufladamart.pl do profilu Usługobiorcy w danym serwisie społecznościowym.
 4. Jeśli Usługobiorca użyje danej wtyczki, np. klikając na przycisk „Lubię to” lub przycisk
  „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer
  danego usługodawcy i tam zachowana.
 5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez
  usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Usługobiorcy w tym zakresie i
  możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Usługobiorcy zostały
  opisane w polityce prywatności usługodawców:
  5.1. https://www.facebook.com/policy.php
  5.2. https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
  5.3. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ.
  5.4. https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl
 6. Jeśli Usługobiorca nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w
  trakcie odwiedzin na stronie www.kursy.szufladamart.pl bezpośrednio jego profilowi w danym
  serwisie, to przed wizytą na stronie www.kursy.szufladamart.pl musi wylogować się z tego
  serwisu. Usługobiorca może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek
  stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą
  „NoScript“.
 7. Administrator wykorzystuje na swojej stronie narzędzia remarketingowe tj. Google Ads, wiąże się
  to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google Ads. W
  ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Usługobiorca ma możliwość
  zdecydowania, czy Usługodawca będzie mógł korzystać z Google Ads (administrator cookies
  zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA) w stosunku do niego.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
  danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
  szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
  przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz
  zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
  modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
  elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy
  RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.