Regulamin sklepu internetowego

WWW.KURSY.SZUFLADAMART.PL

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.kursy.szufladamart.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb
  postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  przez Sklep www.kursy.szufladamart.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i
  rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
  Elektronicznych Sklepu www.kursy.szufladamart.pl zobowiązany jest do przestrzegania
  postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  4.1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  4.2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  4.3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4.4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa
  polskiego.

II DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej
  www.kursy.szufladamart.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej
  www.kursy.szufladamart.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie
  teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym
  informacje o złożonych Zamówieniach.
 6. PRODUKT – dostępna w Sklepie usługa lub Treść Cyfrowa, będąca przedmiotem Umowy
  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i
  otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących
  od Usługodawcy, dotyczących Sklepu oraz dostępnych w nim Produktów.
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.kursy.szufladamart.pl
 10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Fundacja Firma dla Każdego z siedzibą w Warszawie (00-660 Warszawa) przy ul. Lwowskiej 5/15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000569410, NIP: 5252625624, REGON: 362170026 oraz wyodrębniona w ramach Fundacji zorganizowana część przedsiębiorstwa reprezentowana przez Martę Kukłę.
 11. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca
  zamieszczanie opinii przez Usługobiorców.
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za
  pośrednictwem Sklepu.
 13. TREŚCI CYFROWE – dane dostarczane przez Sprzedawcę w formie cyfrowej, do których dostęp
  osiąga się poprzez Konto Klienta.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
  Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 15. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
  osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi
  Elektronicznej.
 16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży
  Produktu ze Sprzedawcą.

III INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.kursy.szufladamart.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie
  wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
  przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na
  warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)
  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
  Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się
  pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień
  (Sklep www.kursy.szufladamart.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient ma obowiązek rejestracji Konta w Sklepie.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i
  akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 9. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą
  realizowane według kolejności ich wpływania.

IV ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia
  udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje
  związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez
  przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  4.2. formularz odstąpienia od umowy,
  4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego
  paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie wysyłany pocztą
  elektroniczną na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

V SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1.1. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Cashbill, PayU).
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje
  zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą BLIK-a lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 dni
  roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 4. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

VI TERMIN I SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA PRODUKTU

 1. Sprzedawca udziela Klientowi dostępu do Produktu (kursu) w terminie od 1 do 2 dni roboczych
  od momentu:
  a) zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na
  rachunku Sprzedawcy albo
  b) pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.
 2. Klient uzyskuje dostęp do kursu za pośrednictwem Konta Klienta.

VII REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  1.1. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem
  lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady
  fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  1.2. zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania
  można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@szufladamart.pl,
  1.3. w powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i
  okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia
  nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą
  rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
  dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
  1.5. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w
  § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest
  jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego
  Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa
  koszty wymiany Produktu na wolny od wad.
  1.6. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np.
  wiadomość mailowa lub SMS.

VIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub
  podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej
  odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do
  zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub
  podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub
  przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres:
  pomoc@szufladamart.pl
 4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za
  zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający
  poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości
  Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że
  Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny
  sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego
  paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania
  przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o
  którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
  Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub
  podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
  zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10
  Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się od dnia zawarcia umowy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub
  podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:
  8.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
  specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  8.2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  8.3. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
  wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
  że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  8.4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
  otwarte po dostarczeniu,
  8.5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
  prawa odstąpienia od umowy.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w
  przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle
  określonym.

IX POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców
  nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10
  Regulaminu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
  niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od
  Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
  Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami
  udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
  natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu
  Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

X POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie
  dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta,
  pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru
  zawodowego.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest
  objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  2.1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  2.2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 7
  Regulaminu,
  2.3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 8 Regulaminu.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony
  konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada
  charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w
  szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną
  instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta
  jak również Prezesa UOKiK.

XI RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  1.2. prowadzenie Konta w Sklepie,
  1.3. System Opinii,
  1.4. Newsletter.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach
  określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych.
  Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

XII WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest
  nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia
  Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia
  Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie
  zawierana jest na czas nieoznaczony,
  2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii
  zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo
  zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę,
  2.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera
  zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
  posługuje się Usługodawca:
  3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3.3. przeglądarka internetowa,
  3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
  obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
  trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

XIII REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu
  Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  pomoc@szufladamart.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
  przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane
  kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez
  Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
  dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy
  podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XIV WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym
  i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter),
  1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
  przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na adres: pomoc@szufladamart.pl
  1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze
  ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w
  szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym
  wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego
  terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia
  woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  1.4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w
  każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  § 15

XV PRZEDSPRZEDAŻ

 1. Formy płatności dostępne do produktów objętych przedsprzedażą są takie same jak formy płatności za produkty objęte sprzedażą (PayU, Cashbill).
 2. Klient może kupić jedną sztukę produktu objętego w przedsprzedaży w jednym zamówieniu.
 3. W przypadku dokonania jakiejkolwiek zmiany dotyczącej parametrów zamówienia, Klient zobowiązany jest przesłać informacje na adres mailowy Sprzedawcy – pomoc@szufladamart.pl z adresu mailowego Klient wskazanego w zamówieniu źródłowym. Zmiany zamówienia przekazane w innej formie nie będą uwzględnione.
 4. Sprzedawca realizuje wysyłkę produktów przedsprzedażowych według kolejności zgłoszeń – daty zamówienia.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do zrealizowania złożonych przedsprzedażowych zamówień w terminie określonym na karcie produktu.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z dniem określonym na karcie produktu, zamówienie przedsprzedazowe zostaje automatycznie anulowane, a informacja zwrotna wysłana mailowo do Klienta.
 7. Przewidywany termin dostępności produktu objętego przedsprzedażą wynosi do 1 miesiąca od dnia złożenia i opłacenia zamówienia. Termin ten jest zawsze widoczny na karcie produktu. Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. 

XVI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.kursy.szufladamart.pl
  korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 15 pkt 3) są własnością Marty
  Kukły wykonującej nierejestrową działalność gospodarczą, miejsce wykonywania
  działalności oraz adres do doręczeń: ul. A. J. Czartoryskiego 39/27, 51-126 Wrocław. Telefon: 606508552. Mail kontaktowy: kontakt@szufladamart.pl
 2. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.kursy.szufladamart.pl, bez zgody Usługodawcy.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy,
  któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony
  www.kursy.szufladamart.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy
  i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie
  internetowej Sklepu pod adresem www.kursy.szufladamart.pl należą do ich właścicieli i są
  używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami
  towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu
  pod adresem www.kursy.szufladamart.pl użyte są w celach informacyjnych.

XVII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce
  zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane
  w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z
  uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie
  byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą
  rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  4.1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym
  jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, zostają
  poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17
  listopada 1964 r.,
  4.2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym
  jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w §9 Regulaminu, zostają poddane sądowi
  właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów
  rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania
  reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd
  polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej
  http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów
  Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny
  jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument
  może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
  lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
  konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania
  reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za
  pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod
  adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin newslettera jest częścią Regulaminu sklepu internetowego.